OIT O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ฉบับปรับปรุง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พ.ศ.2560
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2
พรบ.ระเบียบบริหารราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับที่ 3
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
ประกาศ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธการคณะกรรมการธิการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2550พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ฉบับปรับปรุง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ฉบับที่ 2

พรบ.ระเบียบบริหารราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 ฉบับที่ 3

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

ประกาศ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธการคณะกรรมการธิการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2550