OIT 1 โครงสร้างหน่วยงาน
OIT 2 ข้อมูลผู้บริหาร
OIT3 อำนาจหน้าที่
OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์
OIT8 Q&A ติดต่อ/สอบถาม
OIT9 Social Network
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี
OIT11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี(รอบ6เดือน)
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
OIT15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT17 E-Service
OIT18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และการประพฤติมิชอบ
OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี