ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 
  

บุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

 
 

 

 
นางอภิญญา นิยม
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายพิทยา แม่นทรง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรนุช อารีย์เอื้อ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นายภูวะนาจ นิลอำไพ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวสมคิด โยธี
ครู คศ.1
นางสาวสุจิตตรา มูลอินทร์
ครู คศ.1
นางสาวกรรณิกา ละล่าม
ครู คศ.1
นางจารุวรรณ คงกระจง
ครู คศ.1
นางสาวปวรวรรณ ณ ตะกั่วป่า
ครู คศ.1

นายณัฐศรันย์ บุญเรืองจักร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ นาคนชม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ น้อยหีด
ครูผู้สอน (พนักงานราชการ)