ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 2567


กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2567


พิธีเปิดโครงการสุขาดีมีความสุข

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล


 กิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2566

การอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบ

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2566

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๒๙ ปีกิจกรรมเปิดบ้านทางวิชาการ open house
ประจำปีการศึกษา 2566
การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 25
66

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
และค่ายเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2566

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566

Merry Christmas and Happy New Year 2024

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2566


ประชุมผู้ปกครอง
2/2566


ต้อนรับ ดร.ธนภณ ธรรมรักษ์
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566


ตรวจสุขภาพนักเรียน
และกิจกรรมป้องกันโรคซึมเศร้า กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก


ประเมินโรงเรียนคุณธรรมสามดาว


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566


กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตน


ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 2566

 


แสดงผลงาน EEC ระยอง
วันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมการแพทย์และสุขภาพ(EEC)

กิจกรรมรวมพล 2Be number 1

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมสามดาว (เบญจมฯ๓)


เวียนเทียนเข้าพรรษา 2566

กตปน. เข้าตรวจเยี่ยม


ค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


พัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ EEC


กิจกรรมไหว้ครู 2566


รับการนิเทศจาก สพม.ฉะเชิงเทรา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา

ศึกษาดูงาน ระยอง/ชลบุรี


ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

กีฬาสีประจำปี 2565


กิจกรรม Christmas & Happy New Year 2023


สอบธรรมศึกษาประจำปี 2565

เบญจมฯ5 ร่วมใจสามัคคี สืบสานประเพณีลอยกระทง

ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ให้คำแนะนำ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2565

ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพรองรับอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2565

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ประจำปี 2565


กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
ประจำปี 2565


กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี


ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2565

รับรางวัล เป็นผู้กระทำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม


มอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 256
5

ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธ2565

การเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน 2565

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 2565


โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษา
และชุมชน ประจำปี 2565

กิจกรรมภาษาจีน 2565

ตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน on site


ประเมินความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On site

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบสารตราตั้งและป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

งานเกษียณ คุณครูชัยรัตน์ แป้นประหยัด
"ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน "


จ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)


: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การเกษตรชีวภาพ)

: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การแปรรูปอาหาร)

:กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(โลกกว้างทางภาษา)


ผอ. สพม.ฉช เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้นำ
( เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ) ประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมพัฒนาสุขภาพวะทางกาย และจิต
( กีฬาสีภายในสถานศึกษา ) ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2563


ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 26 ปี

สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ร่วมกิจกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา


เวียนเทียนมาฆบูชา

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2563

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


กิจกรรมภาษากับวัฒนธรรมจีน ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่อุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับ EEC
โดยคณะวิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ EEC ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) จังหวัดปทุมธานี

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร ติวประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่อุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับ EEC
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่การเกษตรมูลค่าเพิ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) และการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
ณ คูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ EEC

พืธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่การแปรรูปอาหาร ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่
อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ EEC
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้
สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ EEC ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ
จังหวัดปราจีนบุรี

นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ การพัฒนาสถานศึกษารองรับ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการประกอบอาชีพ
10 อุตสาหกรรม

กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
และบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
: STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง
ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

ค่ายยุวชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการพัฒนาการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563


พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


ปัจฉิมนิเทศ 2562

ทำบุญครบรอบ25ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันแห่งความสำเร็จ2562

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

การเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563

งานเปิดบ้านเบญจมฯ5 สถานศึกษาแห่งความสุข

เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562

foreign activity & happy school 2020

วันมหาธีรราชเจ้า2562

ย้อนยุค นวัตวิถี สืบสานประเพณีลอยกระท

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (หุ่นยนต์อัตโนมัติ)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 2562

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 2562

กิจกรรมแกนนำวัยใส ห่างไกล การตั้งครรภ์

กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 2562

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมรักให้เป็น หยุดท้องก่อนวัยอันควรในสถานศึกษ

กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
กิจกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและชุมชน 2562
วันแม่แห่งชาติ 256
2

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 62

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม เบญจมฯ 5
รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

กิจกรรมลด ละ เลิก ดื่มแอลกอฮอล์

กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา


กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
ณ พุทธสมาคม ฉะเชิงเทรา

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย 2562


ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธ 256
2

วันต่อต้านยาเสพติด 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 5

กิจกรรมวันไหว้ครู 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 3
สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ประโยชน์แท้แก่มหาชน และการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 4

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2

การจัดกิจกรรมนำเสนอผลการเรียนรู้
การจัดการขยะโดยใช้หลัก 4R1A


อบรมเชิงปฏบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ2561

รายงานผลการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

ทำบุญครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ

เปิดบ้านเบญจมฯ๕

วันมาฆบูชา 2562

กีฬาสี 2019

New Year 2019

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตร นารี2561


น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 4 ธ.ค. 61

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 / 2561

ประเมินโครงการ กิจกรรม อย. น้อย

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมวันลอยกระทง2561

ดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ณ โรงเรียนไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมอาหารปลอดภัย อย. ปี 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

กิจรรมตรวจสุขภาพ ปี 2561

เข้าค่ายธรรมะ2561

วันแม่แห่งชาติ 2561

ถวายเทียนเข้าพรรษา 2561

กิจกรรมลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ในวัยเรียน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20
โรงเรียนบึงเทพยา โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์
และโรงเรียนวัดคลอง 18
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันคล้ายวันสปาปนาลูกเสือไทย 2561

ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

กิจกรรมไหว้ครู 2561

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

รับป้ายสนองพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
( 24 พฤษภาคม 2561 )

อบรม แนวทางการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21
และกระบวนการ PLC

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560

เลิอกตั้งประธานนักเรียน และ คณะกรรมการนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Christmas day and happy new year 2018

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนาร
ี และเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออก


วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

ศึกษาดูงาน สวนพฤษศาสตร์ และ
ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 2560

งานมุทิตาจิต ด้วยรักจากใจ สายใยผูกผัน 2560

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2560

ทัศนศึกษางานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาต

งานเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และงานวันแม่แห่งชาติ 2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมนำปัจจัยไทยธรรมและเครื่องสังฆทานมาถวาย
แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 2560

กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัย
ในการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
ของชุมชนและสถานศึกษา 2560


แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

กิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ2560

กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยุร่น 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 2560

กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2560

กิจกรรมรวมพล to be number one 2560


กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้ง 1/2560

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1
และ ม.4 และประชุมผู้ปกครอง 2560

งานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
นายวนิชชัย แก่นภมร

ภาพวันแห่งความสำเร็จ 2559
การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษ

ภาพกิจกรรมกีฬาสี 2559

ทำบุญโรงเรียนครอบรอบ ๒๒ ปี

ภาพงานวันปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 25
59

วันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปี 2559

การแข่งขันบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ2559

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2559 ที่ คุ้มวิมาณดิน อ.คลองเขื่อน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
และ ถวายเป็นพระราชกุศล และ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๕๙ ตามรอยพ่อ

อบรมการเพาะถั่วงอก

ลอยกระทง 2559

การตรวจปัสสาวะนักเรียนและบุคลากร เทอม 2 / 2559

"รวมพลังแห่งความภักดี" รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

แปรอักษรรูปเลขเก้าไทยกลางดวงใจพร้อมจุดเทียน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพการประชุมผู้ปกครอง 2/2559

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5 เข้าร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

งานเกษียณอายุราชการของคุณครูจารุณี พรมลี " จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

กิจกรรมปลอดภัยห่างไกลเอดส์ 2559

เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 2559

ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 2559

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559

กิจกรรมตรวจสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ 2559

กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก 2559
ภาพกิจกรรมข่าวเก่า
กิจกรรมอาเซียน 2559
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
;วันแม่แห่งชาติ 2559
ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรก2559
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร2559
คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
วันอาฬสาหบูชา 2559
กิจกรรมป้องกันการต้งครรภ์ก่อนวัยอันควร2559
ค่ายพุทธบุตร 2559
กิจกรรมไหว้ครู 2559
โครงการเสริมสร้างเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ 2559
ภาพกิจกรรมงดสูบบุหรี่2559
ภาพเวียนเทียนวันวิสาขบูชา2559
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2559
ภาพกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
วันออกพรรษา เทศกมหาชาติ2558
วันมาฆบูชา 2558
แห่เทียนเข้าพรรษา 2558
ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 21 ปี
ภาพกิจกรรมโครงการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรมกีฬาสี 2558
ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ 2558
ภาพกิจกรรมค่ายเยาวชน 2558
ภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
งานคริสมาร์ส 2558
ภาพกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ 2558
ตรวจสารเสพติดและให้ความรู้สารเสพติด 2558
กิจกรรม 5ส 2558
ภาพกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2558
ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณร 2558
ภาพกิจกรรมเฝ้าระวังการค้ามนุษย์2558
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน 2558)
ประชุมผูปกครอง 2 / 2558
ภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก2558
ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์2558
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทย 2558
ภาพกิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 2558
ประชุมผู้ปกครอง 1/2558
ภาพผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ในพิธีการเปิดชมรม To be number one ของโรงเรียน
ภาพโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2558 ณ วัดพนมพนาวาส
ภาพพิธีไหว้ครู 2558
ภาพโครงการการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และเรียนปรับพื้นฐาน 2558
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมกีฬาสี 2557
กิจกรรมคริสต์มาส 2014
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2557
กิจกรรมค่ายเยาวชน 2557 จ.เพชรบุรี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันวชิราวุธ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2557
กิจกรรม วันลอยกระทง 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครูเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 2557 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.นครนายก
กิจกรรมเปิิดโลกอาเซียน 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
คณะครูศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ภาพกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
ภาพคณะครูศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5 (วันคล้ายวันสถาปนา)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และ ค่ายต่อต้านยาเสพติด ณ กองลาดตระเวน ราบ2 ปราจีนบุร
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง 2556
คณะครูและนักเรียน ร่วมถวายความไว้อาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ดูภาพกิจกรรมอบรมบุคลากร หลักสูตร และ การวัดและประเมินผล วันที่ 3-4 ตุลาคม 56
ดูภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ประตูน้ำคลองลัดโพธิ จังหวัดสมุทรปราการ คลิกเพื่อดูรูป
ดูภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28 สิงหาคม 2556
 คลิกเพื่อดูรูป
ดูภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุลการเรียนรู้งานชลประทานคลิกเพื่อดูรูป
ดูภาพกิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี คลิกเพื่อดูรูป