ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 www.bch5.com 

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๕ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

ข่าวการศึกษา